Relaxing Lounge Size

Relaxing Lounge

Funsicle Relaxing Lounge

5.25 ft Lounge

  • 63" L x 30" W x 25" H (inflated)
    (1.6 m x 76 cm x 64 cm)